ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសំរេចចិត្តរចនាកាបូបដេករបស់ទារកក្នុងផ្ទះឡើងវិញ

ដោយ អិមម៉ាប៊ីប៊ីកូ © ថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021