វីនដូវីស្តារ Sidehow Magnet Gridge

ដែលបានពិពណ៌នាជា “ឧបករណ៍ Scribbler MK140 ពី Ricavision មានអេក្រង់ qvga lcd ដែលអាចប្រើដើម្បីបង្ហាញសារហើយផ្ញើទៅប្រអប់វីនដូវីស្តា។ ពិតជាមានកម្មវិធីផ្ទះឆ្លាតមួយចំនួនសម្រាប់ឧបករណ៍នេះ .. “Scribbler សម្រាប់ Windows Sidehow បន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍” ស្អិត Note “ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការតភ្ជាប់ឥតខ្សែ។…