ចូលរួមជាមួយហ្វេសប៊ុកផ្ទះស្វ័យប្រវត្តិកម្មថ្មីរបស់យើង

ក្រុម ukha_d យ៉ាហ៊ូចាស់របស់យើងបាននៅជុំវិញពីព្រោះឆ្នាំ 1998 ។ ប៉ុន្តែចុងសប្តាហ៍នេះយើងបានផ្លាស់ប្តូរការពិភាក្សាផ្ទះដ៏ល្អរបស់យើងទៅក្រុមថ្មីរបស់យើងនៅលើហ្វេសប៊ុក។ មកលើរដ្ឋសួស្តីក៏ដូចជាចូលរួមក្នុង … https://www.facebook.com/groups/automatehome/ ចែករំលែកនេះ: ដេលតាក់តរ អិនតតឹក reddit LinkedIn Pinterest1 អ៊ីមែល រេចីនចាង whatsapp អកសរបុម្ក សន្ដិសុខ…