មើលឥឡូវនេះ: ផ្ទះអនាគត – រដូវកាលទី 1

ពីពេលមួយទៅពេលមួយវីដេអូលេចឡើងនៅលើយូធ្យូបដែលពិតជានៅតាមផ្លូវរបស់យើង។ ផ្ទះរបស់ស៊េរីអនាគតពីការទប់ស្កាត់និង The Verge គឺជាករណីមួយ។ ផ្តល់ដោយ Grant Imahara នៃកិត្តិនាមរបស់ MyHaura នៃភាពល្បីល្បាញរបស់ MyThbusters វាដើរតាមគម្រោងមួយដើម្បីសាងសង់ផ្ទះស្មាតថ្មីមួយដែលបានបញ្ចប់ដោយប្រព័ន្ធភាពរអិលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់វានិងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្ទះរបស់ផ្ទះ។ សូមពិនិត្យមើលវគ្គនីមួយៗនៃ 6 ភាគចាប់ពីរដូវ 1 ក្រោម … ផ្ទះរបស់អនាគត…